KABINET PAPÍR A KNIHA / CABINET PAPER & BOOK

logo favu

ANOTACE ATELIÉRU

a) Zaměření ateliéru

Papír a kniha jsou v posledním čtvrtstoletí nově nahlíženy jako samostatné umělecké kategorie (Paper Art, Book Art, resp. Artist´s Books). Novodobě
se hovoří o autorských papírech a autorských knihách. Ateliér papír a kniha je interdisciplinární platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy řemesla
v umění.

b) Požadavky na uchazeče

Obecným předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání
a „výtvarné mininum“, vyžadované na vysokých uměleckých školách. Specifickým předpokladem je materiálové cítění (nejen papíru), „radost
z ruční práce“ (trpělivost, pečlivost a zručnost), inteligence a kultivovaný vztah knize, resp. literatuře. Uchazeči o studium by měli mít konkrétní představu
o zaměření ateliéru, tudíž se od nich předpokládá sledování ateliérových prezentací (zejm. Dnů otevřených dveří). Do magisterského programu jsou přijímáni studenti, jejichž práce vykazující výraznější přesahy a svébytné zaujetí oborem. Mimořádný zájem o Ateliér papír a kniha je u zahraničních stážistů.

c) Ateliérový program

"Kategorie papír" stejně jako "kategorie kniha" jsou pojímány především jako široce otevřená "umělecká média", tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě
ve smyslu "nějaké podložky či materie", na níž defilují "vyšší umělecké žánry". Toto pojetí souvisí s přechylováním řemeslně-technologických
a designerských východisek do oblasti konceptuálního umění.
Práce v ateliéru je zaměřena tématicky, což znamená, že na jeden až dva semestry je pro celý ateliér zadáno jedno hlavní téma a několik doplňkových témat. K hlavnímu tématu jsou pořádány specificky zaměřené semináře, studenti vypracovávají rešerše a ve společných konzultacích se diskutují aspekty různých řešení. V případě technologicky méně náročných finálních realizací mají studenti možnost si vybrat k dalšímu řešení některé
z doplňkových témat. Individuální témata, vycházející z vlastní iniciativy jsou předpokládána, resp. vyžadována od vyšších ročníků. Novým studentům (prvního ročníku bakalářského nebo magisterského studia, stážistům apod.) se zadává „iniciační téma“, a dále se jim doporučuje vybrat si některé
z témat, které bylo v ateliéru dříve zpracováno. Všichni studenti ateliéru
(bez ohledu na přípravu bakalářských, resp. diplomních prací) by měli určitým způsobem participovat i na hlavním tématu předmětného semestru.
Těžištěm práce ateliéru je koncepční tvorba knih ve smyslu knih svébytných. Autonomní zabývání se papírem s tvorbou těchto knih může, ale také nemusí souviset, tudíž papír je též pojímán samostatně bez ohledu na " knižní adjustaci" ve smyslu tzv. Paper Artu.
Ateliérovou výuku doplňují „ateliérové předměty“. Každoročně se přednáší Nauka o papíru a Nauka o knize, dále se konají cvičení Papír a kniha – Technologie I.+II.a Písmo I.+II. Jedenkrát za čtyři roky se otevírají předměty garantované špičkovými externisty (Restaurování papíru a Restaurování knih přednáší Jiří Vnouček a Speciální kartonáž Jan Činčera). V rámci ateliérového programu jsou pořádány i exkurze do papíren, kniháren, knihoven apod.

d) Profil absolventa

Ideálem uplatnění absolventa by měla být vlastní volná umělecká tvorba, resp. vybudování svébytného ateliéru. Tento ideál jako cíl mají snad všechny obory studované na uměleckých vysokých školách, avšak praktické uplatnění absolventa je závislé na celé řadě faktorů, zejména na jeho materiálním zázemí. Velmi mnoho graduovaných výtvarných umělců ve světě, pokud se živí výtvarným umění tak tím, že ho učí. Absolvent Ateliéru papír a kniha se může uplatnit i v „užitkové sféře“ (jako exkluzivní knihvazač se zaměřením na komplexní řešení zakázek speciálních edicí, bibliofilií, příležitostných kazet ap. a také jako úpravce knih v DTP studiích, tiskárnách apod.). Absolventi bakalářského stupně mají kromě „konceptuálního východiska“ zažitu širokospektrální „technologickou výbavu“ (od kaligrafie, typografie, DTP, přes knihvazačství, papírenskou tvorbu, po konstrukci kartonáže ad.)

Doc. Dr. Jiří H. Kocman
vedoucí Ateliéru papír a kniha